Samfunnsplanlegging

Fylkeskommunen er regional planmyndighet og har ansvar for regional planlegging etter plan- og bygningsloven.

Regionale planer gir rammer for helhetlig utvikling og forvaltning i Vestfold på tvers av kommunegrenser, og skal legges til grunn for kommunale planer. Planleggingen skjer i samarbeid med kommuner, statlige organer og organisasjoner. 

Til de regionale planene er det handlingsprogram som inneholder konkrete tiltak og prosjekter som skal bidra til gjennomføringen av planene. 

Om samfunnsutviklerrollen til fylkeskommunen

Regional planlegging er et sentral virkemiddel for å fylle samfunnsutviklerrollen til fylkeskommunen.

Det er fylkeskommunens oppgave å sørge for at det føres en helhetlig og utviklingsorientert politikk på tvers av sektorer og nivåer i fylket.

Samtidig skal fylkeskommunen påse at utviklingen ikke går på bekostning av mennesker, miljø og bevaringsverdige natur- og kulturverdier.

 

Fylkeskommunen har flere roller i kommunal og regional planlegging.

Vi sørger for en helhetlig og bærekraftig regional utvikling

Gjennom regionale planer og føringer er vi med på å ivareta næringsutvikling, by- og stedsutvikling, folkehelse, friluftsliv, klima, naturmangfold og miljø.

Vi veileder og hjelper kommunene og andre aktører i deres planarbeid

Fylkeskommunen samhandler tett med kommunene og gir planfaglig veiledning og høringsuttalelser som skal sikre at kommunale planer blir gode styringsverktøy for samfunnsutviklingen. Dette skjer i form av rådgivning i konkrete saker og planprosesser, kurs og temasamlinger. Fylkeskommunen drifter Regionalt planforum og Nettverket Plan & utviklingt.

Vi ivaretar lovpålagte sektorinteresser i alle plansaker

Det gjelder feltene kulturminner og kulturlandskap, vannkvalitet, friluftsliv, vilt og ferskvannsfisk, barn og unges interesser, universell utforming med mer

I Vestfold fylkeskommune foreligger det ulike regionale planer og strategier vedtatt av Vestfold og Telemark fylkeskommune. Disse gjelder inntil fylkestinget vedtar nye planer.

Vi jobber etter

FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Linda Lomeland
Seksjonsleder samfunn og plan