FNs bærekraftsmål

FRA VISJON TIL HANDLING: FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Fylkeskommunen bruker bærekraftsmålene som rammeverk for styring og planutvikling. Teksten er knyttet til oppfølgingen av Regional planstrategi 2020-2024 Å utvikle Vestfold og Telemark og teksten vil bli justert når ny planstrategi foreligger i 2025.
Bakgrunn for bærekraftsmålene

I 2015 lanserte FN 17 bærekraftsmål som erstattet tusenårsmålene. Til forskjell fra tusenårsmålene gjelder bærekraftsmålene alle land i verden, også de rike. Et av hovedprinsippene i bærekraftsmålene er at ingen skal utelates.

Målene legger til grunn de tre dimensjonene ved bærekraftig utvikling:

  • klima og miljø
  • økonomi 
  • sosiale forhold

Norge har forpliktet seg til å oppfylle bærekraftsmålene, og det er økende fokus på betydningen av disse i takt med en større forståelse for globale sammenhenger.

Bærekraftsmålene innebærer en tilnærming til samfunnsutvikling hvor alle områder er gjensidig avhengig av hverandre, og hvor økonomisk bærekraft hviler på sosial bærekraft som igjen hviler på miljømessig bærekraft.

Endres forutsetningene for miljømessig bærekraft har det dermed konsekvenser for både sosial og økonomisk bærekraft. Samtidig er sosial bærekraft avgjørende for å lykkes med økonomisk bærekraft.

Oversettelser

Se FNs bærekraftsmål på samisk

Se FNs bærekraftsmål på nynorsk

Prioriterte bærekraftsmål i Vestfold

4 God utdanning

8 Anstendig arbeid og økonomisk vekst

9 Innovasjon og infrastruktur

10 Mindre ulikhet

11 Bærekraftige byer og samfunn

12 Ansvarlig forbruk og produksjon

13 Stoppe klimaendringene

17 Samarbeid for å nå målene

Bilde av blomster og miljøfyrtårn-logo

Logo-liggende-farger-RGB Uten FN-logo.jpg