5. Likestilling mellom kjønnene

FNs bærekraftsmål 5 har som mål å oppnå likestilling og styrke jenter og kvinners stilling.

Likestilling er en menneskerett. Det handler om å gi begge kjønn like rettigheter og muligheter til å bestemme over eget liv. Kvinners tilgang til utdanning, helsetjenester, arbeid og juridiske rettigheter er nødvendig for å skape utvikling i et land.

Slik jobber vi med likestilling i Vestfold

Opplæring og kompetanse

Et godt opplæringstilbud er avgjørende for at barn og unge i Vestfold skal sikres en trygg og sunn oppvekst som kvalifiserer alle til et godt voksenliv med likestilt deltakelse i samfunns- og arbeidsliv.

Les mer om:

Politikk og samfunn

Politikerne skal gjennom demokratiske styrte organer vedta og styrke god politikk og gjennomførbar lovgivning for å fremme likestilling og styrke jenters og kvinners stilling på alle nivåer.

Les mer om:

Lær mer om likestilling

Kvinner og likestilling
Undervisning om bærekraftig utvikling
Statistikk: Likestilling i styring av landet
Statistikk: Kvinner i lederstillinger

Oppdatert: 10.11.2023 kl.10:43

M+Ñl-5-RGB.jpg

 

Delmål til mål 5

5.1 Gjøre slutt på alle former for diskriminering av jenter og kvinner i hele verden.

5.2 Avskaffe alle former for vold mot alle jenter og kvinner, både i offentlig og privat sfære, herunder menneskehandel, seksuell og annen form for utnytting

5.3 Avskaffe all skadelig praksis, for eksempel barneekteskap, tidlige ekteskap og tvangsekteskap samt kvinnelig omskjæring.

5.4 Erkjenne og verdsette ubetalt omsorgs- og husholdsarbeid gjennom yting av offentlige tjenester, infrastruktur og sosialpolitikk samt fremme av delt ansvar i husholdet og familien, alt etter hva som passer i det enkelte land.

5.5 Sikre kvinner fullstendig og reell deltakelse og like muligheter til ledende stillinger på alle nivåer i beslutningsprosessene i det politiske, økonomiske og offentlige liv.

5.6 Sikre allmenn tilgang til seksuell og reproduktiv helse samt reproduktive rettigheter, som avtalt i samsvar med handlingsprogrammet fra den internasjonale konferansen om befolkning og utvikling, handlingsplanen fra Beijing og beslutningsdokumentene fra deres respektive tilsynskonferanser.

5.a Iverksette reformer for å gi kvinner lik rett til økonomiske ressurser samt tilgang til eierskap til og kontroll over jord og annen form for eiendom, finansielle tjenester, arv og naturressurser, i samsvar med nasjonal lovgivning.

5.b Styrke bruken av tilpasset teknologi, særlig informasjons- og kommunikasjonsteknologi, for å styrke kvinners stilling.

5.c Vedta og styrke god politikk og gjennomførbar lovgivning for å fremme likestilling og styrke jenters og kvinners stilling på alle nivåer.

Logo-liggende-farger-RGB Uten FN-logo.jpg