Areal og stedsutvikling

En ung gutt sykler BMX i en skatepark.
Vestfold er et lite og tett befolket fylke, hvor nesten ni av ti bor i by eller tettsted. Fylket har store arealer av nasjonal og regional verdi knyttet til jordbruk, natur- og friluftsliv, kystlandskap og kulturmiljø. Mange av disse arealressursene ligger imidlertid tett på bebyggelse. Det er utfordrende å balansere hensynet til bevaring av naturmangfold opp mot behovet for areal til for eksempel bolig- og næringsutvikling, infrastruktur og allmennhetens tilgang til sjøen.

Foto ingressbilde: Aleksander Walmann Åsgården