Dine rettigheter

Den offentlige tannhelsetjenesten tilbyr gratis tannbehandling eller tannbehandling til redusert pris til flere grupper i befolkningen. Her kan du lese om hvem tilbudet gjelder for. Tilbudene omfatter nødvendig tannbehandling og ikke kosmetikk.
Barn og ungdom 0-18 år

Barn og ungdom i alder 0–18 år har rett på gratis tannbehandling hos den offentlige tannhelsetjenesten. 

Tilbudet gjelder fra fødsel og ut det året du fyller 18 år. Det vil si at tibudet varer til og med 31. desember det året du fyller 18 år.

Den lokale tannklinikken kaller jevnlig inn alle barn til kontroll. Den første kontrollen er som regel ved 3-årsalderen. Tiden mellom kontrollene vil variere etter behov. 

Før barnet fyller 3 år blir tannhelsen fulgt opp av en helsesykepleier på den lokale helsestasjonen. Ved behov blir barnet henvist til oss.

19-26-åringer

Fra 1. januar, det året du fyller 19 år, er ikke tannbehandlingen lenger gratis. Du betaler da 25 % av full pris på behandlingen. Prisreduksjonen gjelder ut det året du er 26 år. For å benytte deg av tannhelsetilbudet om 75% rabatt må du ta kontakt med din lokale offentlige tannklinikk. Tilbudet gjelder kun på en av våre offentlige tannklinikker.

Eldre, uføre og langtidssyke i institusjon

Bor du på sykehjem eller bo- og behandlingssenter har du rett til gratis tannbehandling hos den offentlige tannhelsetjenesten hvis du ønsker det. Tilbudet gjelder kun nødvendig tannbehandling. Det vil si tannbehandling som er nødvendig for at du skal kunne tygge, prate og være sammen med andre uten problemer som skyldes tennene.

En betingelse for tilbudet om gratis tannbehandling er at du har bodd på institusjon i minst 3 måneder sammenhengende. De første tre månedene i institusjon gis kun tannbehandling ved akutt behov. Opphold i private behandlingsinstitusjoner uten avtale med statlige eller kommunale helseforetak gir ikke rett til gratis tannbehandling.

På institusjonen kan de gi deg mer informasjon og hjelpe deg med om tilbudet gjelder deg.

Her finner du tilbud- og innmeldingsskjema for pasienter i hjemmesykepleie, institusjoner og bofellesskap.

Les mer på Helsedirektoratets nettsider om tannbehandlingstilbudet til eldre, uføre og langtidssyke i institusjon eller med hjemmesykepleie.

Eldre, uføre og langtidssyke med helsetjenester i hjemmet (hjemmesykepleie)

Får du helsetjenester i hjemmet kan du ha rett til gratis tannbehandling hos den offentlige tannhelsetjenesten. Rettigheten avhenger av type, varighet og omfang på tjenestene i hjemmet. Hovedregelen er at tilbudet gjelder fra du har hatt hjemmesykepleie i 3 måneder.

Med hjemmesykepleie menes helsetjenester i hjemmet i form av lettere behandling som f.eks. sårbehandling, legemiddelhåndtering, psykiatrisk sykepleie osv. Hjemmesykepleie må skilles fra hjelp som personlig assistanse og praktisk bistand. Dette kan for eksempel være hjelp til matlaging, dusj og stell, hjelp til å gå i butikken, møte til avtaler osv. Denne typen hjelp anses ikke som hjemmesykepleie.

Det er kommunen som er ansvarlig for å informere deg om tilbudet. De tar kontakt med tannhelsetjenesten dersom du har rett på og ønsker å motta gratis tannbehandling. Snakk med din hjemmesykepleier for mer informasjon og for å sjekke om tilbudet gjelder deg.

Her finner du tilbud- og innmeldingsskjema for pasienter i hjemmesykepleie, institusjoner og bofellesskap.

Les mer på Helsedirektoratets nettsider om tannbehandlingstilbudet til eldre, uføre og langtidssyke i institusjon eller med hjemmesykepleie.

Psykisk utviklingshemmede i og utenfor institusjon

Alle innbyggere med psykisk utviklingshemming har rett på gratis tannbehandling i den offentlige tannhelsetjenesten. Tannhelsetjenesteloven skiller ikke mellom lettere og mer alvorlig psykisk utviklingshemming. Kravet er at man er diagnostisert med psykisk utviklingshemming. Det åpnes ikke for at personer med liknende eller like alvorlige diagnoser skal ha samme rettigheter.

Kriteriet for å ha rett til gratis tannhelsetjenester er diagnosen psykisk utviklingshemming (ICD-10 klassifiseringssystem:F70-F79 eller ICPC2 kode P 85 Psykisk utviklingshemming). Diagnosen må bekreftes av fastlege eller psykiater.

Voksne rusavhengige

Er du rusavhengig har du rett på gratis tannbehandling hvis du oppfyller ett av kriteriene:

  • Du er under LAR- behandling (legemiddelassistert rehabilitering)
  • Du mottar tjenester fra kommune eller rusomsorg (gjelder tjenester som er nevnt i helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6, bokstav a-c og § 3-6 nr.2.
  • Du er under behandling i en privat rusinstitusjon med avtale med et kommunalt eller statlig helseforetak.

Tilbudet gjelder kun nødvendig tannbehandling. Det vil si tannbehandling som er nødvendig for at du skal kunne tygge, prate og være sammen med andre uten problemer som skyldes tennene. 

Du har først rett på gratis tannbehandling når du har vært eller er ment å være under behandling sammenhengende tre måneder eller mer. Enkelte innslagspunkt krever at du mottar ukentlige tjenester fra kommune eller rusomsorg.

Din ruskontakt kan svare på om du har rett til gratis tannbehandling og fyller eventuelt ut nødvendig skjema for deg.

Her finner du søknad om tannbehandling til voksne rusavhengige 

Les mer på Helsedirektoratets nettsider om tannbehandlingstilbudet til voksne med ruslidelser.

Flyktninger og asylsøkere 

Barn og unge 0–26 år

Den fylkeskommunale tannhelsetjenesten i Vestfold skal etter tannhelsetjenesteloven sørge for at nødvendig tannhelsehjelp er tilgjengelig for alle som bor eller midlertidig oppholder seg i fylket, herunder flyktninger, asylsøkere og familiegjenforente.

Flyktninger og asylsøkere i alderen 0-24 år har de samme rettighetene som norske barn og unge.

Barn og unge fra 0–18 år mottar tannbehandling gratis. Unge voksne mellom 19 og 26 år betaler selv 25 % av tannbehandlingskostnadene. 

På våre nettsider kan du lese mer om tolketjenester

Voksne over 26 år

Som voksen flyktning eller asylsøker er det ditt eget ansvar å oppsøke tannlege ved behov. Du dekker selv kostnadene for tannbehandlingen og eventuelle tolkeutgifter.

På helsedirektoratets hjemmeside kan du lese mer om helsetjenester til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente.

Innsatte i fengsel

Sitter du i fengsel har du rett til akutt tannbehandling ved behov. Dette gjelder uavhengig av hvor lenge du soner.

Sitter du inne i mer enn tre måneder får du tilbud om gratis nødvendig tannbehandling. Dette gjelder både om du sitter i fengsel eller er i en overgangsbolig.

Hjemmesoning gir ikke rett til gratis tannbehandling.

Pasienter med tannbehandlingsangst (TOO)

Mange kan føle på ubehag eller redsel for å gå til tannbehandling. Vanligvis kan tannlegen hjelpe deg med å mestre behandlingen til tross for redselen din, og vi anbefaler at du snakker åpent med tannlegen din dersom du føler angst eller redsel for tannbehandling. 

Dersom du har sterk tannbehandlingsskrekk er det mulig å få ekstra hjelp. Vi gir angstbehandling til deg som ikke mestrer vanlig tannbehandling på grunn av tortur, overgrep og/eller odontofobi (tannbehandlingsskrekk). 

Voksne fra 21 år kan henvende seg på eget initiativ eller være henvist fra tannlege, tannpleier, lege eller psykolog.

Her kan du lese mer om vårt tilbud til deg med tannbehandlingsskrekk.

Mer informasjon om tilrettelagt tannbehandling finner du også på tooinfo.no og på hjemmesiden til Helsedirektoratet.

Publisert: 19.06.2020 Oppdatert: 02.07.2024 kl.12:23