Planer og strategier

Dette er en side for fylkeskommunens planer og strategier.
Foto: Rolf Marthinsen

Regional transportplan

Den regionale transportplanen peker på hvordan god mobilitet kan utvikles uavhengig av tilgang på bil. Spesielt er transport i byområdene vektlagt, der målet er at trafikkveksten her skal tas med gange, sykkel og kollektivtrafikk fremfor privatbil. Gode mobilitetsløsninger for næringslivet er også vektlagt i planen.

Vestfold_transportplan_vedtatt_V1 (002).pdf

Vedlegg

Fylkesvei

Fylkesveinettet er ett av mange verktøy og virkemidler som brukes for å utvikle fylket til et trygt og attraktivt sted, sammen med videregående skoler, kulturtilbud og arealutvikling. En velfungerende infrastruktur binder fylket sammen, og er et viktig premiss for næringslivsutvikling og innbyggernes tilfredshet.

Fylkesveistrategien gir et bilde av status på veinettet, og synliggjør dagens og framtidige utfordringer i Vestfold. Den gir kriterier for prioriteringer, og vil være et grunnlag for politiske avveininger mellom ulike innsatsområder. Strategien for fylkesvei legger føringer for prioriteringer på forvaltning, drift, vedlikehold og investering.

Strategi for fylkesveinettet

Handlingsprogram fylkesveier Vestfold 

Trafikksikkerhet

Regional plan for trafikksikkerhet for Vestfold og Telemark fylkeskommune 2023-2026 (2034) - endelig.pdf

Sykkel og gange

Sykkelstrategi_Vestfold og Telemark fylkeskommune.pdf

Bylogistikk

Begrepet «bylogistikk» handler om forflytning varer, utstyr og avfall inn til, ut fra, innen og gjennom et byområde.

Bylogistikken bør være effektiv og miljøvennlig og bidra til attraktive byer. Bylogistikken handler både om leveranser i bykjerner, lokalisering av terminaler, adkomsten til terminaler og håndteringen av tungtransporten gjennom byområder.

Bylogistikk for Vestfold-byene

Plan for intermodal godstransport

Nasjonale myndigheter har en målsetting om å flytte en større andel av godstransportarbeidet fra veg til bane og sjø. En mulig introduksjon av godstransport på Vestfoldbanen, og mulighet for godsomlasting til eller fra sjø i Larvik og Grenland, vil gi et godt bidrag til reduserte klimagassutslipp fra mobile kilder i de to fylkene. Denne interregionale planen staker ut kursen for dette arbeidet i Vestfold og Telemark.

Plan for intermodal godstransport for Vestfold og Telemark

Kollektivtransport

Kollektivtrafikk utenfor bykjernene:

Strategi Kollektivtrafikk utenfor bykjerner (1).pdf

Båt-og ferjestrategi

Regional strategi for båt og ferje er den første strategien om båt og ferje i Vestfold og Telemark og er et kunnskapsgrunnlag med overordna føringer for videre arbeid med båt og ferje i rute. Strategien gir anbefalinger for både lovpålagte tjenester med båt og ferje og ikke-lovpålagte båtruter. Strategien ble vedtatt i Fylkestinget 26. april 2022.

Regional strategi for bat og ferge.pdf