Søk om drosjeløyve

For å drive med transport av personer eller varer og gods mot betaling, må du ha tillatelse. En slik tillatelse kalles i denne sammenhengen for et løyve.

For å drive med transport av personer eller varer og gods mot betaling, må du ha tillatelse. En slik tillatelse kalles i denne sammenhengen for et løyve.

Har du allerede drosjeløyve? Se her

 

Drosjeløyve gir deg rett til å drive drosjetransport mot vederlag, og er en godkjenning fra myndighetene på at du oppfyller kravene til å drive drosjetransport.

Vestfold fylkeskommune er løyvemyndighet. Dersom du ønsker å søke om drosjeløyve, og har forretningsadresse i Vestfold, skal du søke til Vestfold fylkeskommune.

Nedenfor finner du nødvendig informasjon for søknad om drosjeløyve. Du må sjekke hva du trenger av attester og dokumenter, før du søker.

 

Slik søker du:

Drosjeløyve gir deg rett til å drive drosjetransport mot vederlag, og er en godkjenning fra myndighetene på at du oppfyller kravene til å drive drosjetransport.

Vestfold fylkeskommune er løyvemyndighet. Dersom du ønsker å søke om drosjeløyve, og har forretningsadresse i Vestfold eller Telemark, skal du søke til Vestfold fylkeskommune.

Nedenfor finner du nødvendig informasjon for søknad om drosjeløyve. Du må sjekke hva du trenger av attester og dokumenter, før du søker.

 Søk om drosjeløyve via denne lenken: Altinn-idporten (ekstern lenke)

Har du problemer med å søke elektronisk, ber vi deg om å ta kontakt med fylkeskommunen.


Vilkår for å få drosjeløyve – hvilken dokumentasjon skal du levere?

Alle som vil drive persontransport mot vederlag utenfor rute, med motorvogn registrert for inntil ni personer, må ha drosjeløyve. Det gjelder også de som tilbyr drosjetjenester via digitale plattformer.

Du kan søke om så mange drosjeløyver du vil.  Løyvene kan kun benyttes i drosjebiler.

Vi stiller fire generelle vilkår for å kunne få drosjeløyve:

 • Fast og varig virksomhet i Norge
 • God vandel
 • Tilfredsstillende økonomisk evne
 • Tilfredsstillende fagkompetanse

Du skal betale behandlingsgebyr på kr 3 700, for hvert løyve du søker om. 

1. Du må drive en fast og varig virksomhet i Norge

Før du fyller ut søknaden, må du ha registrert et foretak i Enhetsregisteret og fått tildelt et foretaksnummer/organisasjonsnummer. Se Brønnøysundregistrene for mer informasjon.

Foretaket skal registreres med næringskode 49.320 Drosjebiltransport.

 

2. Du må ha god vandel

Du må ha en politiattest som ikke er eldre enn tre måneder.

Dersom du har et selskap (AS eller lignende), må du ha politiattest både for foretaket og for innehaver/daglig leder. Dersom foretaket har transportleder, er det transportlederen som trenger politiattest.

Politiattestene må være klare før du fyller ut søknaden, og de skal ikke være eldre enn tre måneder. 

Se Politiet sine nettsider for mer informasjon.

Hvis du er dømt for noe eller har fått forelegg, må du også ha kopi av dommen/forelegget før du fyller ut søknaden. Kontakt den aktuelle domstolen/det aktuelle politidistriktet for å få kopi av dom/forelegg.

 

3. Du må ha tilfredsstillende økonomisk evne

Garantierklæring

Søker må ved søknad om drosjeløyve fremlegge en garantierklæring fra bank eller forsikringsselskap. Garantierklæringen skal ha en pålydende verdi på kr 57 000 for det første drosjeløyvet, og kr 28 000 for øvrige drosjeløyver.

Garantien sendes fra bank/forsikringsselskap direkte til løyvemyndigheten.

Attest for skatt og avgift, og bekreftelse fra konkursregisteret

Søker skal vedlegge attest for skatt og merverdiavgift («skatteattest») fra skatteoppkrever/skattekontor og bekreftelse fra konkursregisteret for foretaket ditt. Når du gir oss samtykke til det, henter vi disse dokumentene automatisk.  Attestene blir vedlagt søknaden, og du skal ikke laste opp disse som vedlegg til søknaden.

Dersom foretaket ditt er nytt, det vil si opprettet for mindre enn tre måneder siden, må du også legge ved skatteattest og bekreftelse fra konkursregisteret for daglig leder. Du kan bestille begge deler på altinn.no:

 

4. Du må ha tilfredsstillende fagkompetanse

Du må bestå en teoretisk løyveeksamen for drosje, før du kan søke om drosjeløyve.

Du som søker drosjeløyve, må dokumentere at du har tilfredsstillende fagkompetanse.  Kravet er oppfylt dersom du kan fremlegge vitnemål for bestått drosjeløyveeksamen fra Statens vegvesen.

Du har tilfredsstillende fagkompetanse dersom du:

 • Hadde drosjeløyve før 1. november 2020
 • Oppfyller fagkompetansekravene for gods- eller turvognløyve
 • Har fått godkjenning fra Statens vegvesen på vitnemål eller kompetansebevis utstedt av offentlig myndighet i annen EØS-stat eller Sveits som bevis på tilsvarende kompetanse.

Hva skjer etter at du har søkt?

Når du har sendt inn søknaden til fylkeskommunen der foretaket ditt er registrert, vil fylkeskommunen behandle søknad og vedlegg, så snart garantien er mottatt.

Dersom du oppfyller vilkårene til å få drosjeløyve, vil du motta tildelingsbrev med vedtak. 

Behandlingsgebyr

Blir søknaden din innvilget, må du betale kr 3 700 pr løyve til fylkeskommunen innen 14 dager fra tildeling av løyve, til

Vestfold fylkeskommune:
kontonummer 1506 94 84384

Vi sender deg løyvedokumentet når vi har mottatt og registrert innbetaling av behandlingsgebyret.Når du har fått/mottatt drosjeløyvet

Krav til løyvesøker – før drosjeløyvet kan settes i drift

Før du setter løyvet i drift, må du sette deg inn i kravene som gjelder når du har fått drosjeløyve.

Fra 1. januar 2023 er det krav om taklykt, registrering av drosje i kjøretøyregisteret og godkjent installert taksameter i kjøretøyet/drosjen. 

Taklykt

Alle drosjer skal ha taklykt. Taklykt skal i tillegg til fylkesbokstaver og løyvenummer være merket med «TAXI», eks «TAXI VT-50».

Taklykt skal være godkjent av Vegdirektoratet.

Krav om dokumentasjon til løyvemyndigheten

Drosjen skal være utstyrt med godkjent taksameter.  Taksameteret skal være montert og belyst, slik at takstgruppe og beløp kan leses fra passasjerens plass.

Løyvehaver skal, før løyvet settes i drift, sende inn utfylt skjema/egenerklæring til løyvemyndigheten i fylkeskommunen;

 

«EGENERKLÆRING OM DRIFTSVILKÅR FOR DROSJELØYVE»

som vedlegges følgende dokumentasjon:

 • Kopi av vognkortet som viser at kjøretøyet er registrert som drosje, og
 • Kopi av kvittering for at melding om installasjonskontroll for taksameter er sendt til Justervesenet.

Gjennom egenerklæringen skal løyvehaver godtgjøre at vilkårene for å drifte løyvet er oppfylt.

Veileder for løyvehavere og sjåfører fra justervesenet finner du her:
JV-VEI-010 Veileder for løyvehavere og sjåfører (justervesenet.no)


 

Til deg som allerede har drosjeløyve

 

 

 

Ruteløyver 

Den som vil drive persontransport i rute må i tillegg til turvognløyve ha et eget ruteløyve. Ruteløyvet er behovsprøvd. Den som ønsker å drive rutetranport må søke fylkeskommunen der virksomheten har forretningsadresse om løyve.

Turvognløyve er det Statens Vegvesen som tildeler etter søknad. Du finner mer informasjon på www.vegvesen.no/transportloyver- og tillatelser

Adgangen til å få løyve er underlagt krav til vandel og faglige kvalifikasjoner.  I et selskap er det daglig leder som må oppfylle kravene til vandel og faglig dyktighet.

 


Rutetransport med fartøy

Den som vil drive persontransport i rute for fartøy må ha et eget ruteløyve. Søker du om ruteløyve med fartøy trenger du ikke søke Statens vegvesen for eget turvognløyve om du har dette fra tidligere.

Ruteløyvet er behovsprøvd. Det vil si at den som ønsker å drive rutetransport for fartøy må søke fylkeskommunen der virksomheten har forretningsadresse om løyve. 

For riksvegferjer er Vegdirektoratet løyvemyndighet. 

Ruteplanforslaget skal godkjennes av løyvemyndigheten. Fylkeskommunen vurderer behovet for rute på den aktuelle strekningen, og vil som en del av saksbehandlingen innhente uttalelser til konsesjonssøknaden fra berørte parter.

Før søknaden kan bli behandlet må du som søker betale et behandlingsgebyr 3400,-. 

Søknad om ruteløyve må vedlegges:

 • Garanti fra bank eller forsikringsselskap, pålydende kr 90 000,- (gjeldende fra 01.01.2020-31.12.2020).Les rundskriv N-1/2018 på www.regjeringen.no/rundskriv for detaljer om fastsetting av garantibeløp.
 • Politiattest for daglig leder – søkes elektronisk (www.politiet.no)  
 • Forslag til Ruteplan
 • Forslag til Takstregulativ 
 • Attest for skatt og merverdiavgift fra Skatteetaten
 • Attest fra Konkursregisteret i Brønnøysund

Attestene skal ikke være eldre enn 3 måneder.

Merk: Er søker et enkeltmannsforetak, må søker personlig oppfylle alle kravene. Er søkeren et selskap, må daglig leder oppfylle kravene til vandel. Selskapet må oppfylle økonomikravet.

Fartøy som settes inn i rutetransport, skal godkjennes av løyvemyndigheten for så vidt gjelder det transportbehov fartøyet skal dekke samt tilpasning til ferjekai.

Det må derfor legges ved opplysninger om transportmiddel som er tenkt benyttet i driften samt hvordan transportmiddelet er utformet i forhold til miljø og universell utforming

Søknaden sendes til:

Vestfold fylkeskommune
Postboks 1213 Trudvang
3105 TønsbergRutetransport med motorvogn

Fra 1.januar 2020 har Stortinget vedtatt at løyve for persontransport i rute over 80 km ikke lenger skal behovsprøves.

Videre har Stortinget bestemt at ruteløyve for flybussruter, hvor passasjerene går av eller på bussen ved en flyplass, ikke skal behovsprøves uavhengig av rutelengden.

Det vil likevel være krav om ruteløyve, og løyvehaver må søke fylkeskommunen om ruteløyve.

Kravene for å få ruteløyve er i utgangspunktet de samme som for tildeling av turvognløyve, men i tillegg gjøres det en vurdering av behov. Det stilles krav til vandel og faglige kvalifikasjoner, og det er daglig leder som må oppfylle kravene.

Søknaden må inneholde et forslag til en detaljert ruteplan med tidsangivelser og stoppesteder. I tillegg må billettprisen presiseres. Se for øvrig yrkestransportforskriften kapittel 2. 

For samtlige løyvetyper gjelder følgende generelle vilkår for å få løyve:

 1. Driver en fast og varig virksomhet i Norge
 2. God vandel (politiattest) ikke eldre enn 3 mnd
 3. Tilfredsstillende økonomisk evne (Søker må fremlegge Kopi av attest for skatt og merverdiavgift fra kemner/skatteetaten og kopi av attest for Konkursregisteret i Brønnøysund ikke eldre enn 3 mnd.)
 4. Tilstrekkelig faglig kompetanse  

Merk: Er søker et enkeltmannsforetak, må søker personlig oppfylle alle kravene. Er søkeren et selskap, må daglig leder oppfylle kravene til vandel.

Selskapet må oppfylle økonomikravet. Attestene skal ikke være eldre enn 3 måneder. Før et løyve kan utstedes må kvittering for betalt behandlingsgebyr, kr 3.400,- sendes inn.

Mer informasjon kan du finne på følgende websider:

www.regjeringen.no/loyver

www.stortinget.no/saker-og publikasjoner

www.lovdata.no/yrkestransport


Gods og transportløyve

Statens vegvesen ved Nasjonal transportløyveseksjon er løyvemyndighet for de øvrige transportløyvene.

Søknad om godstransportløyve og turvognløyve rettes til Nasjonal transportløyveseksjon løyve og spørsmål om gods- og turvognløyver gjøres til Nasjonal transportløyveseksjon, www.svv.no, tlf 22 07 30 00.

 

Transportløyve 

Fra 1. januar 2015 ble det gjort endringer i organiseringen av løyveløyvemyndigheten for godstransport og turvogner. Fra den datoen overtok Statens vegvesen i Lærdal det administrative ansvaret for disse løyvene. Dette betyr at du må henvende deg til Statens vegvesen, Nasjonal transportløyveseksjon i Lærdal dersom du har spørsmål om gods- og turvognløyver eller ved søknad om løyve. 

Endringene er vedtatt av Stortinget.

Publisert: 23.05.2019 Oppdatert: 10.04.2024 kl.15:11