Elev- og lærlingombud

Elev- og lærlingombudet skal ivareta interessene til elever, lærlinger, praksisbrevkandidater, lærekandidater og ungdom i målgruppen til Oppfølgingstjenesten.

Geir Eidsvåg er elev- og lærlingombud i Vestfold

Hvem kan kontakte ombudet?

 • Alle ungdommer og voksne med rett til videregående opplæring
 • Foreldre og foresatte
 • Opplæringsansvarlige, ansatte i skole og bedrift
 • Alle med spørsmål om videregående opplæring
Kontaktinformasjon Elev- og lærlingombudet i Vestfold 


Geir Eidsvåg
Geir Eidsvåg
geir.eidsvaag@vestfoldfylke.no
Mobil: 481 79 742
Kontor på fylkeshuset i Tønsberg, tlf. sentralbord 33 34 40 00

Elever og lærlinger kan kontakte meg på Chat i Teams 

Hva kan elev- og lærlingombudet gjøre for deg?

Gjennom god dialog og samarbeid ønsker ombudet å forebygge, håndtere misforståelser, krenkelser, diskriminering, konflikter og mobbing.

 • Bistå i enkeltsaker (har taushetsplikt og benytter samtykkeskjema)
 • Bistå ungdom som opplever seg urettferdig behandlet
 • Gi råd om rettigheter og plikter
 • Ta opp saker på vegne av elever, lærlinger, klasser, elevråd, skoler, bedrifter ol.
 • Bidra til styrket medvirkning i opplæringen og et bedre læringsmiljø i skole og bedrift

Er du i ferd med å avbryte opplæringen, endre eller heve kontrakt, skal det gjennomføres et avklaringsmøte. Skolen eller bedrift/opplæringskontor har ansvar for, og plikt til å innkalle til et slikt møte. Ombudene kan bistå deg i møter.

Ombudets oppgaver

 • Ombudet skal jobbe aktivt for å gjøre ombudsordningen kjent
 • Besvare henvendelser og bistå elever og lærlinger i enkeltsaker
 • Ombudet skal arbeide for at elever og lærlingers rettigheter blir ivaretatt, uten å svekke skolenes og bedriftenes rolle og ansvar
 • Gi råd, støtte og veilede om rettigheter og plikter
 • Ta opp saker på vegne av den enkelte elev, lærling, klasser og elevråd
 • Videreformidler saker på vegne av elever, lærlinger, klasser og elevråd
 • Bidra til at elever og lærlinger opplever et inkluderende, godt fysisk og psykisk opplæringsmiljø
 • Bidra til styrket medvirkning i opplæringen
 • Bidra til god tverrfaglig oppfølging og samarbeid med aktuelle aktører som arbeider med elever og lærlinger på ulike nivåer
 • Støtte mobbeombudet i arbeidet med psykososialt miljø
Mandat for Elev- og lærlingombudet i Vestfold fylkeskummune

Mandat
Elev- og lærlingombudet skal bidra til å sikre at rettighetene til elever, lærlinger og lærekandidater blir ivaretatt i Vestfold. Ombudet skal ivareta rettigheter og interesser til målgruppen.

Målgruppen
Elever, lærlinger, praksisbrevkandidater, lærekandidater og ungdom i målgruppen til oppfølgingstjenesten, og omfatter alle offentlige og private virksomheter i videregående opplæring. Heretter benevnes målgruppen med fellesbegrepet – elever og lærlinger (Opplæringslova Kapittel 3, § 3-1 og kapittel 13, § 13-2).

Formål
Formålet er å ivareta rettigheter og plikter, fremme dialog og samarbeid, og gjennom dette håndtere og forebygge misforståelser, krenkelser, diskriminering, konflikter og mobbing. Ombudet skal bidra til fokus på medvirkning og et godt læringsmiljø i skole og bedrift og samtidig være en ressurs for alle aktører i videregående opplæring og lærebedrifter.

Ombudet har taushetsplikt og er en fristilt og uavhengig part.

Oppgaver:

 • Ombudet skal jobbe aktivt for å gjøre ombudsordningen kjent
 • Besvare henvendelser og bistå elever og lærlinger i enkeltsaker
 • Ombudet skal arbeide for at elever og lærlingers rettigheter blir ivaretatt, uten å svekke skolenes og bedriftenes rolle og ansvar
 • Gi råd, støtte og veilede om rettigheter og plikter
 • Ta opp saker på vegne av den enkelte elev, lærling, klasser og elevråd
 • Videreformidler saker på vegne av elever, lærlinger, klasser og elevråd
 • Bidra til at elever og lærlinger opplever et inkluderende, godt fysisk og psykisk opplæringsmiljø
 • Bidra til styrket medvirkning i opplæringen
 • Bidra til god tverrfaglig oppfølging og samarbeid med aktuelle aktører som arbeider med elever og lærlinger på ulike nivåer
 • Støtte mobbeombudene i arbeidet med psykososialt miljø


Alle parter har et ansvar for å bidra til et trygt og godt læringsmiljø. Det handler mye om trygghet til å kunne si ifra, og ikke minst den evnen mottaker, enten det er ledelse eller en ansatt, har til å ta imot henvendelser. God kompetanse på dette området er av betydning for gode løsninger i forebygging og håndtering av konflikter.

For å forebygge og motvirke mobbing må det arbeides langsiktig og målbevisst. God faglig støtte i trygge fysiske og psykiske omgivelser på en skole eller i en bedrift, en god relasjon til sine lærere/instruktører gir motiverte ungdom som trives og bidrar til et positivt læringsmiljø. Ombudet er på mange arenaer, og gjør nyttige erfaringer. Ombudet kan være en ressurs for alle aktører i videregående opplæring, opplæringsinstitusjoner og lærebedrifter.

Tips til dere som skal drive med medvirkning, elevrådsarbeid!

Alt om Elevråd

På denne nettsiden finner du alt elevrådet ditt trenger for å komme i gang med elevrådsarbeidet. Du finner informasjon om hvordan man avholder møter, hvordan man får gjennomslag for elevenes saker, hva slags ansvar skolen har for elevråd, og hvordan du som klassetillitvalgt kan gjøre en best mulig jobb. 

Opplæringslova, Kapittel 11. Organ for brukarmedvirkning i skolen

Rapporter

Årsrapport for elev – og lærlingombudet 

Årsrapporten redegjør for ombudets aktiviteter, ombudets videre arbeid og fokus fremover.

Årsrapport 2022.pdf

Årsrapport 2021 Web.pdf

Årsmeldingen 2020

Andre nyttige lenker

Praktisk informasjon, regler og rettigheter for elever i videregående opplæring i Vestfold og Telemark

Søke skoleplass

Vurderingspraksis

Alt om Elevråd

Ung.no

Arbeidstilsynet

DUbestemmer.no

Mobbing på arbeidsplassen

Spleiselaget.no

 

Publisert: 12.06.2019 Oppdatert: 07.02.2024 kl.08:52