Frivillighet i Vestfold

Vestfold  fylkeskommune ønsker å fremme frivilligheten i fylket, og på denne siden finner du mer informasjon om våre innsatsområder. Du finner også informasjon om aktuelle tilskuddsordninger for frivilligheten og oppdatert kunnskap om frivillig sektor.

Frivillig sektor bidrar med store verdier til samfunnet, er samfunnsbyggende og spiller en viktig rolle i den nordiske demokratiske modellen. Frivilligheten har lange tradisjoner, stor kapasitet og opererer på nesten alle samfunnsområder. Frivillige organisasjoner tilbyr for eksempel fritidsaktiviteter for barn og unge, idrettslige og kulturelle opplevelser, opplæring, beredskap, og helse- og omsorgstjenester. 

Fylkeskommunens samhandling med frivillig sektor

Som regional utviklingsaktør har fylkeskommunen tatt et særlig ansvar for å samhandle med frivillige organisasjoner på regionalt nivå. Med regionalt menes frivillige paraplyorganisasjoner som dekker flere kommuner og/eller har en regional funksjon i forhold til organisering, størrelse og oppdrag.
 
I dette utviklingsarbeidet legger fylkeskommunen særlig vekt på å være:
 
• Kunnskapsleverandør og kompetanseutvikler
• Koordinator
• Samarbeidspartner
• Tilskuddsyter og premissleverandør
 
Fylkeskommunens innsats og samhandling med frivillig sektor er forankret i flere regionale planer og strategier. Disse finner du oversikt over her. 
 

Vårt frivillighetsteam

Fylkeskommunen har etablert et tverrsektorielt frivillighetsteam som skal jobbe for å styrke samhandlingen mellom fylket og frivilligheten.

Frivillighetsteamet vil ha jevnlig kontakt med kommunene, frivillige organisasjoner og samarbeidspartnere på regionalt nivå, for å få innspill, dialog og samskaping om tema som er viktige for frivilligheten.

Frivillighetsteamet (navn og seksjon)

Therese Surdal Lahus (prosjektleder), Kultur, idrett og friluftsliv
Yvonne Pleym, Kultur, idrett og friluftsliv
Anne Slåtten, Folkehelse og livsmestring
Rebeka Dawn Holmes-Farmen, Kompetanseutvikling og inkludering

Støttefunksjoner: 
Kjersti Nordgaard, VT pluss

Vi jobber etter

FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Nyttige lenker

Nyttige sider for frivillig sektor

Video laget av: Frivillighet Norge

Flere saker om frivillighet