Idrett og friluftsliv

Vestfold fylkeskommune arbeider for å fremme, motivere og stimulere til idretts- og friluftsliv i fylket.

Fylkeskommunen er en viktig støttespiller og bidragsyter for kommuner og frivillige organisasjoner i arbeidet med å utvikle og tilrettelegge for fritids,- frilufts- og idrettsaktiviteter i bred skala. 

Vestfold fylkeskommune har blant annet ansvar for:

  • forvalte spillemiddelordningen knyttet opp mot etablering og bygging av idretts- og friluftsanlegg, samt fordele tilskudd til friluftsliv- og viltformål
  • sikre friluftsområder og forvalte statlig sikrede friluftsområder, samt ivareta allemannsretten
  • forvalte høstbare, ikke-truede arter av vilt og innlandsfisk
  • bidra i driften og utviklingen av talentsatsingen "Vestfold og Telemark Toppidrett", i tett samarbeid med idrettskretsen
Vi jobber etter

FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Kultur

Å arbeide for et levende kulturliv i fylket er en viktig oppgave for Vestfold fylkeskommune.