Videregående opplæring - Gjennomføring

Det er et overordnet mål at elever, lærlinger og lærekandidater i videregående opplæring skal gjennomføre sitt planlagte opplæringsløp. Gjennomføringen anerkjennes med vitnemål, fag-/svennebrev eller kompetansebevis, og er grunnlaget for videre studier eller direkte inngang til arbeidslivet.
Elev foran PC

Gjennomføring fem eller seks år etter oppstart

Gjennomføring beskriver resultatet av opplæringen for elevene og lærlingene, fem/seks år etter at de begynte i sin videregående opplæring. Elever som begynner på et studieforberedende utdanningsprogram følges i fem år, mens elever som begynner på et yrkesfaglig utdanningsprogram følges i seks år.

Blant elever som startet videregående opplæring høsten 2016, fullførte 83,8 prosent av elevene i Vestfold med studiekompetanse, yrkeskompetanse eller planlagt grunnkompetanse innen fem/seks år. Snittet for landet som helhet var 83,4 prosent. Andelen som fullfører videregående opplæring innen fem/seks år har økt over tid, og er nå det høyeste noengang målt.  

Blant elevene som startet på et av de studieforberedende utdanningsprogrammene, fullførte 91,0 prosent i løpet av fem år i Vestfold. De tilsvarende tallene for yrkesfaglige utdanningsprogram var 73,4 prosent.

Figur 1. Andel som har fullført og bestått innen fem/seks år etter oppstart. 2006-kullet - 2016-kullet. Vestfold. Kilde: SSB, tabell 12971.

Det er stor forskjell mellom utdanningsprogrammene i hvor stor andel av elevene som fullfører videregående opplæring. 96,0 prosent av elevene på musikk, dans og drama hadde fullført innen fem år. På service og samferdsel hadde 62,6 prosent av elevene fullført innen seks år. På naturbruk og restaurant- og matfag har henholdsvis 23,3 og 24,0 prosent av elevene fullført med planlagt grunnkompetanse, mens ingen har gjort det på idrettsfag eller elektro og datateknologi.

Figur 2. Andel som har fullført og bestått innen fem/seks år etter oppstart i 2016, fordelt på utdanningsprogram. Vestfold. Kilde: Utdanningsdirektoratet.

Gjennomføring per skoleår har økt mye i koronatiden

En annen måte å måle gjennomføring på er å se på andelen som består hvert enkelt trinn et gitt skoleår. Beregningene tar utgangspunkt i de elevene som er registrert aktive i skolene per 1. oktober det aktuelle skoleåret.

Skoleåret 2022-23 bestod 82,8 prosent av elevene i Vestfold trinnet de gikk på. Andelen som har bestått per skoleår har vært stabil på rundt 82 prosent i Vestfold, men økte til 87-88 prosent i de foregående årene. En tilsvarende økning så vi i alle fylker. Dette hadde en sammenheng med at koronasituasjonen de tre forrige skoleårene førte til avlyst eksamen og i snitt høyere standpunktkarakterer. Det gjaldt særlig på vg3 og på studieforberedende utdanningsprogrammer, der det i utgangspunktet er mange eksamener. Skoleåret 2022-23 var andelen bestått tilbake på nivået det var før koronapandemien.

Figur 3. Andel som har bestått hvert enkelt trinn i skoleårene 2017-18 til 2022-23. Vestfold. Kilde: Vigo

Andelen som har bestått skoleåret 2022-23 varierer en del mellom skolene i Vestfold. Mens 89 prosent av elevene på Re videregående skole bestod sist skoleår, var andelen 68 prosent på Holmestrand videregående skole.

Figur 4. Andel som har bestått totalt skoleåret 2022-23 per videregående skole i Vestfold. Kilde: Vigo

Ingressfoto: Aleksander Walmann Åsgården

Visste du at?

To av tre fullfører videregående opplæring på normert tid.

Kjappe fakta

Blant de som startet videregående opplæring i 2015 hadde 81,9 % i Vestfold fullført og bestått fem eller seks år senere. Sammenlikner man 2015-kullet med 2014-kullet har andelen som fullfører innen fem/seks år gått litt ned i Vestfold.

Gjennomføringstallene er høyest blant elever på studieforberedende utdanningsprogram. 

Andelen som har bestått per skoleår har vært ekstra høy i koronatiden.