Utdanningsnivå

Utdanningsnivået i Vestfold er på nivå med landet ellers, om vi ser bort fra Oslo. Utdanningsnivået i befolkningen baserer seg på den formelle kompetansen innbyggerne har fått dokumentert fra en utdanningsinstitusjon. Dette omfatter ikke all relevant kompetanse, men sier likevel mye om evne til omstilling og sammensetningen av arbeidsmarkedet.

Utdanningsnivået øker i takt med landet ellers

Utdanningsnivået i Vestfold har økt i takt med utdanningsnivået generelt de siste 30 årene. Siden begynnelsen av 2000-tallet har andelen med universitetsutdanning (lang eller kort) økt fra 20 % til 33 % (fig. 1). Dette er på nivå med landet utenom Oslo.

Figur 1. Utdanningsnivået i Vestfold og kommunene etter kjønn. 1993 – 2022. Kilde: SSB, tabell 09429. 

Færder har høyest andel universitets- og høyskoleutdanna, etterfulgt av Tønsberg. Det er færrest universitetsutdannede i Larvik og Holmestrand. Utdanningsnivået er høyere blant kvinner enn menn. Du kan sammenligne kommuner ved å velge kommunen din i figur 1.

Utdanningsnivået i fylket vårt er omtrent som i landet uten Oslo, men lavere om vi inkludrerer hovedstaden hvor over halve den voksne befolkningen har høyere utdanning. Det er en marginalt høyere andel med videregående på bekostning av universitetsutdannede, sammenlignet med resten av fylkene uten Oslo. 25 % av den voksne befolkningen over 16 har grunnskole som høyeste utdanning. Mange av de unge i gruppen er nok på vei til videre utdanning, og tallet er som i resten av landet (fig. 2). I figur 2 er grunnskole og uoppgitt utdanning slått sammen til en kategori. Det samme gjelder videregående skole og fagskole og kort og lang høgskole-/universitetsutdannelse.

Figur 2. Utdanningsnivå i Vestfold og landet ellers. 2022. Kilde: SSB, tabell 09429.

Ingressfoto: Aleksander Walmann Åsgården

Visste du at?

I Vestfold har 38 % av kvinner og 29 % av menn universitets- eller høyskoleutdanning.