Mobilitet og infrastruktur

Bilde av Farrisbrua i Larvik.
Samferdsel griper inn i mange samfunnsområder og spiller en viktig rolle for å oppnå en mer bærekraftig samfunnsutvikling. Veinettet er viktig infrastruktur for bosetting og næringsliv i hele Vestfold. Fylket har en viktig jernbanestrekning, en lufthavn, viktige havner og fergeforbindelser for persontransport og frakt av gods ut i Europa. Personbilen er den dominerende transportformen, og det er utfordrende å endre folks reisevaner til fordel for miljøvennlige transportformer.

Foto ingressbilde: Aleksander Walmann Åsgården