Klima og ressursforvaltning

En traktor i en grønn åker i fugleperspektiv.
Vestfold har store klimagassutslipp fra veitrafikk, sjøfart og jordbruk. For å nå fylkets mål om 60 % utslippsreduksjon innen 2030 sammenliknet med 2009, må utslippene kraftig ned de kommende årene. Vestfolds mangfoldige ressursgrunnlag utgjør et av fylkets viktigste fortrinn, og ressursene må forvaltes på en bærekraftig måte for framtidige generasjoner.

Foto ingressbilde: Aleksander Walmann Åsgården