Vestfoldplanen på høring

Svenner fyr med båter fortøyd
Høringsfristen er 1. oktober, og det blir høringskonferanse 20. august. Bildet er av Svenner fyr. Foto: visitvestfold.com

Av:

Lene Farmen-Hall

Publisert:

05.07.2024

Oppdatert:

05.07.2024 kl.12:43

Vestfoldplanen gir retning for samfunnsutviklingen og Vestfold fylkeskommunes prioriteringer framover. Nå er planen på høring.

Den 18. juni 2024 behandlet fylkestinget høringsutkastet til Vestfoldplanen, og besluttet å sende forslaget ut på offentlig ettersyn. Høringsfristen er 1. oktober. 

Dette markerer et viktig steg i utviklingen av vår regionale plan, som skal gi retning til samfunnsutviklingen og Vestfold fylkeskommunes prioriteringer fremover.

Her kan du lese høringsutkastet til Vestfoldplanen

Vestfoldplanen i korte trekk

Vestfoldplanen setter tre fylkesmål som er basert på bærekraftdimensjone. Fylkesmålene er overordnede langsiktige utviklingsmål for Vestfold. 

De tre fylkesmålene, som er basert på bærekraftdimensjonene, har hovedmål som beskriver hvordan fylkeskommunen arbeider for å nå fylkesmålene. Det er også satt noen parametere for å følge med på utviklingen i fylket.

Dette er fylkesmålene:

 1. Vestfold er et inkluderende fylke med høy samfunnsdeltagelse.
 2. Vestfold er et attraktivt fylke som tilrettelegger for høy verdiskaping.
 3. Vestfold er et fylke som tar vare på natur, Oslofjorden og klima.

Les mer om Vestfoldplanen

Utenforskap er Vestfolds fremste utfordring

I fylkestingets vedtak (18. juni 2024, sak 62/24) ble utenforskap identifisert som fremste utfordring, og fylkesmålene satt etter prioritert rekkefølge i Vestfoldplanen.

Fylkesmålene blir konkretisert gjennom definerte hovedmål, som fungerer som veivisere for fylkeskommunens arbeid og gir en retning for måloppnåelse.

Hovedmålene inkluderer målbare parametere. Vestfoldplanen vil bli fulgt opp og rapportert på i fylkeskommunens årsmelding.

(klikk for å større bilde)

Fylkesmål og hovedmål.png

Planbehov 2024-2028

Det har vært gjennomført en gjennomgang av regionale planer og strategier, for å vurdere hvorvidt de støtter opp under målene i Vestfoldplanen. 

Som et ledd i arbeidet med å forenkle plansystemet, foreslås det i Vestfoldplanen å redusere antall regionale planer og strategier ved å slå sammen planer og strategier der det er hensiktsmessig. 

Foreslåtte endringer inkluderer blant annet:

 • Revidering av Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA)
 • Utvikling av en ny Regional plan for mobilitet, som erstatter flere transportrelaterte planer og strategier.
 • Sammenstilling av kulturstrategi og reiselivsstrategi til en felles strategi for kultur, reiseliv og opplevelser.
 • Erstatning av flere utdannings- og opplæringsstrategier med en ny Regional plan for opplæring for Vestfold.

Høringskonferanse 

Den 20. august 2024 inviteres kommuner, statlig sektor, næringsliv og frivillige organisasjoner til en høringskonferanse i Tønsberg.

Målet med konferansen er å presentere høringsforslaget til Vestfoldplanen, og få innspill og diskusjoner.

Slik sender du høringsinnspill

Høringsinnspill kan sendes både digitalt og pr. post.

Merk med «Høringsinnspill til Vestfoldplanen 23/00119».

Frist for å sende høringsinnspill er 1. oktober 2024.

Les mer om hvilke spørsmål det er særlig interessant å få innspill på.

Kort om Vestfoldplanen

 • Vestfoldplanen er en overordnet plan som gir retning til samfunnsutviklingen.
 • Fylkesmålene i planen er basert på de tre bærekraftsdimensjonene.
 • Innenfor hvert fylkesmål identifiseres fylkets utfordringer, samt mulighetene for å nå målene gjennom definerte hovedmål.
 • Hovedmålene er konkrete, og reflekterer fylkeskommunens tilgjengelige verktøy og handlingsrom.

Les mer om Vestfoldplanen

Les høringsutkastet i Framsikt

Les høringsutkastet i PDF-format