Fylkeskommunen satser på solenergi og smarte løsninger

Torbjørn Lunde på taket av Fylkeshuset
Rådgiver Torbjørn Lunde er stolt over å kunne konstatere at solcelleanlegget på Fylkeshuset i Tønsberg er på plass. Foto: Anders Palmer Holmen

Av:

Harald Haave

Publisert:

26.01.2024

Oppdatert:

27.01.2024 kl.12:25

Vestfold fylkeskommune har akkurat installert solcelleanlegg på taket av Fylkeshuset i Tønsberg. Hensikten er primært tilskudd til strømforsyning til eget bygg.

Fylkeskommunen har også installert solcellepaneler på fire videregående skoler. Før sommeren følger ytterlige seks fylkeskommunale bygg etter med nye solcelleanlegg.

Hindrer etableringer

I forrige uke arrangerte fylkeskommunen et stort seminar i Sandefjord med riks- og kommunepolitikere, Statsforvalter, næringsliv, Statnett og lokalt nettselskap til stede. Temaet var den akutte mangelen på kraft som nå hindrer nye næringsetableringer og utvidelse av eksisterende virksomheter.

Vestfold produserer lite egen kraft så det er primært overføringskapasiteten inn til fylket som er flaskehalsen. Strømnettet inn til Vestfold har ikke mere kapasitet og mange kunder står i kø for å koble seg til nettet. Statnett jobber nå for å utvide overføringskapasiteten, men ny kapasitet vil ikke være på plass før rundt 2035.

Informasjonsansvar

-Vi som fylkeskommune har et ansvar for å informere våre innbyggere om den akutte kraftsituasjon Vestfold står i. Samtidig er det viktig at fylkeskommunen går foran og gjennom egne tiltak viser hvordan vi kan bidra til å løse utfordringene på kort sikt. Installasjon av solceller på taket av Fylkeshuset er ett slikt tiltak, sier fylkesordfører Anne Strømøy i Vestfold fylkeskommune.

Vestfold fylkeskommune arbeider kontinuerlig med energiøkonomisering (ENØK) for å redusere energiforbruk i fylkeskommunale bygg, som til sammen er på nærmere 210 000 kvadratmeter. Blant andre nye tiltak som reduserer strømforbruket, er bytte til mer energieffektive ventilasjonsaggregater, som nå foregår på Fylkeshuset og Greveskogen videregående skole i Tønsberg.

Solceller gir miljøgevinst

Solcelleanlegget på taket av fylkeshuset er på nærmere 200 kvadratmeter og forventet produksjon er ca 40 000 kWh/ år, som tilsvarer hva to vanlige eneboliger forbruker årlig. Økonomiske beregninger viser at anlegget vil ha en inntjeningstid på om lag 22 år. Solcelleanlegget vil få en positiv miljøgevinst etter nærmere 7 år.

Situasjonen med mangel på kraft og nettkapasitet er utfordrende i hele Norge, men særlig krevende i Vestfold. Flere næringsaktører flagger nå ut av regionen og flere er tvunget til å legge grønn næringsutvikling på is fordi det ikke er tilgang på nødvendig kraft. Situasjonen truer nå eksisterende og fremtidige arbeidsplasser i regionen.

Hurtigladere
 • gjøres i første omgang tilgjengelige for tjenestebiler
 • betyr at flere biler kan kjøres utslippsfritt
 • medarbeidere kan hurtiglade mens de er på møter på huset fremfor å vente på lading på en ladestasjon ute
 • flere tjenestebiler kan ha base på fylkeshuset eller andre lokasjoner
 • er klargjort for kort- og appbetaling
 • utnytter energien fra solceller og batteripakker (som lades med sol eller når strømmen er billig)
 • gjør at vi kan redusere antall biler og øke bruksverdien av hver bil ved raskt å gjøre dem tilgjengelig for neste bruker
Batteripakker
 • batteripakkene er på 200kW/ 200kWh
 • skal benyttes til å flate ut effekttoppene samlet på fylkeshuset inkludert for bruk av el-bil ladere og annet forbruk.
 • gir god energiøkonomi ved at batteriene lades når sola skinner eller strømprisen er lav og benyttes når strømprisen er høy. Dette avlaster også nettet når forbruket er høyt
 • er en forutsetning for fornuftig energiøkonomi ved installasjon av hurtigladere
 • er en god løsning i kombinasjon med solceller
 • sørger for å holde effektforbruket under aktuelle effekttrinn som innføres for næringskunder i 2024
 • skal være tilgjengelig som fleksibel last for nettet og sammen med flere sluttkunder bidrar det til å øke tilgjengelig kapasitet i nettet både hos Lede og Statnett.
 • betyr at fylkeskommunen får betalt for å ha batteripakkene tilgjengelige for nettselskapene og for hver gang batteriene leverer effekt til nettet. Forventet nedbetalingstid ca 6-8 år
 • inngår i et forskningsprosjekt som planlegges sammen med Lede, Statnett og Sintef hvor det søkes støtte fra Forskningsrådet til Strømfleks 2 i mars 2024.
Solceller
 • Vestfold fylkeskommune har installert solcellepaneler på disse fire videregående skolene: Horten, Sandefjord, Thor Heyerdal og Færder.
 • Før sommeren skal disse fem videregående skolene ha ferdige solcelleanlegg:  Melsom, Greveskogen, Nøtterøy, Holmestrand og Re vgs.
 • I tillegg skal Samlingsforvaltningen ha ferdig solcelleanlegg til sommeren.
 • Hensikten er primært å ha tilskudd til strømforsyning til hvert bygg.
 • På Horten videregående skole er anlegget så stort at man også eksporterer (selger) strøm ut på nettet. I 2023 produserte VFK ca 700 000 kwh, og eksporterte ca 100 000 kWh fra solenergi/ solcelleanlegg.

Smarte løsninger

Nettkapasiteten inn til Vestfold bedres tidligst i 2035. Tilgang på kraft og fornybar energi er en forutsetning for å nå klimamålene, både 2030- og 2050-målene utfordres. Innen 2030 skal klimagassutslippene i Vestfold redusere med minst 60%. Samlet har Norge nå redusert utslippene med rundt fem prosent. Dette understreker alvoret i situasjonen ytterligere. Tilgangen på fornybar kraft er også helt avgjørende for å nå klimamålene.

Som ett tiltak har fylkeskommunen sammen med nettleverandør Lede og andre aktører utviklet teknologi for utveksling av effekt mellom sluttbruker og nettnivåene i et såkalt smart teknologi- og styringssystem, Strømfleks 1.

Det handler rett og slett om å forskyve forbruk slik at nettkapasiteten kan utnyttes bedre. På den måten kan flere koble seg til nettet. Dette prosjektet planlegges utviklet videre i Strømfleks 2 og vil være et viktig bidrag for å avlaste og bedre nettsituasjonen fremover. Løsningene planlegges rullet ut i full skala i hele Ledes nettområde. Parallelt utvikles det en handelsplattform som gjør at kunder som flytter kraftforbruk til et gunstigere tidspunkt for det aktuelle nettnivået får betalt for dette.

 

Fylkesordfører med rikspolitikere Foto Anders Palmer Holmen.jpg
Fylkesordfører Anne Strømøy med rikspolitikerne Stein Erik Lauvaas, Østfold(t.v) og Bård Ludvig Thorheim, Nordland. Foto: Anders Palmer Holmen 

Kraftmangel

-Det å forsyne strøm til husholdninger, næringsliv og industri krever god samhandling fra en rekke aktører; fra statlig hold i form av Statnett som styrer det såkalte transmisjonsnettet over hele landet og nettselskapet Lede som styrer regionalnettet i vår region.  Men det er også viktig at hver og en er oppdatert på at vi har en prekær mangel på kraftforsyning til Vestfold. Her kan hver og en bidra med å ha et bevisst forhold til bruk, sier Strømøy.

Fylkesordføreren påpeker at vi alle i tiden fremover må drøfte den prekære kraftsituasjonen og var glad for den samlede oppslutning fra det fullsatte seminaret om behovet for økt kunnskap og ikke minst betydningen av å sørge for at alle – innbyggere, kommuner og nettselskaper har den samme faktainformasjon tilgjengelig.

-En kraftig vekker

-Seminaret på tirsdag var en vekker for oss alle. Vi har mye mindre kraft enn det vi trodde. Vestfold fylkeskommune har som mål å være en pådriver i arbeidet med å bedre kraftsituasjonen for regionen vår, da i tett samarbeid med Statkraft, nettselskaper og kommuner. Vi må alle dra lasset sammen og ta modige valg i tiden fremover, avslutter Strømøy.