Hvordan har vi det i Vestfold?

En eldre mann leker med barn i sandkasse
Foto: Dag Nordsveen

Av:

Ellen Just Hansen

Publisert:

10.06.2024

Oppdatert:

10.06.2024 kl.14:54

Folkehelseoversikt Vestfold 2024 gir unik innsikt i hvordan det står til med oss. Kunnskapsdokumentet identifiserer de største folkehelseutfordringene og peker på fem innsatsområder.

Målet med fylkeskommunens oversiktsdokument er tredelt: Overvåke helsetilstanden og påvirkningsfaktorer, være en kilde til kunnskap for kommunene og gi grunnlag for å utvikle politikk i Vestfold fylkeskommune.

De største folkehelseutfordringene i Vestfold

Mange lever gode liv i Vestfold. Folkehelseundersøkelsen (gjennomført i 2021) viser at i Vestfold svarer 84 prosent at de opplever middels eller høy tilfredshet med livet. Hele 72 prosent svarer at de har god eller svært god helse. 

På tross av at mange lever gode liv i Vestfold, har vi en overordnet folkehelseutfordring knyttet til sosial ulikhet i helse og livskvalitet. Det betyr at helse er ulikt fordelt etter sosioøkonomisk bakgrunn, som vi kan måle med utdanningsnivå, yrkestyper eller inntekt. 

Folkehelseoversikten trekker frem følgende som de største utfordringene:

  • Muskel- og skjelettplager «plager flest og koster mest». 
  • Kreft er hyppigste årsak til tidlig død. 
  • Psykiske helseplager, som er mest utbredt blant ungdom og unge voksne. 
  • Utenforskap og ensomhet. Opplevelsen av ensomhet er vanlig blant ungdom og unge voksne, men synker med økende alder.

Hovedfunn fra Folkehelseoversikten Vestfold 2024
Folkehelsoversikten Vestfold 2024

Innsatsområder for bedret folkehelse 

På grunnlag av de største folkehelseutfordringene anbefaler folkehelseoversikten fem innsatsområder: Sosial ulikhet, samfunnsdeltakelse, trygghet, aktive lokalsamfunn og helsefremmende levevaner. 

Folkehelseoversikten viser at sosiale helseforskjeller er en gjennomgående utfordring som bør vektlegges på alle områder. Viktige innsatsområder er å forebygge utenforskap og fremme inkludering og samfunnsdeltakelse på opplæringsarenaen, i arbeidsliv og frivillighet. Samtidig er det viktig å øke tryggheten i samfunnet ved å bekjempe mobbing, vold, rus og kriminalitet. Det må planlegges slik at folk i alle aldre får gode vilkår for aktive liv og helsefremmende levevaner.

Fylkesordfører Anne Strømøy uttrykker stor tilfredshet med folkehelseoversikten.

- Her får vi et helhetlig bilde av hvordan det står til med vår helse, trivsel og livskvalitet i Vestfold. God politikk bygger på kunnskap. Utfordringene som dokumentet peker på, kan bare løses gjennom samarbeid i Vestfoldsamfunnet. Lokalt og regionalt samarbeid mellom kommunene og fylkeskommunen er en drivkraft for å utvikle gode løsninger, sier Anne Strømøy.

Unik kunnskap 

Mye av statistikken i dokumentet er hentet fra regionale befolkningsundersøkelser som fylkeskommunen har tilrettelagt for, i samarbeid med kommunene og kunnskapsinstitusjoner som OsloMet, Folkehelseinstituttet, KORUS-Sør (Kompetansesenter for rus region sør) og Universitetet i Sørøst-Norge. 

Undersøkelser som Ungdata, Ungdata Pluss og Folkehelseundersøkelsen gjør at det kan presenteres unik kunnskap om egenvurdert helse, trivsel og livskvalitet i Vestfoldbefolkningen, helt fra 10 års alder.

Elin Anne Gunleiksrud
Koordinator folkehelse
Mari Nicholls Espetvedt
Prosjektleder for oversiktsdokumentet

Mer info

På nettsiden Folkehelseoversikt Vestfold 2024 får du mer info om fylkeskommunens oversiktsarbeid.